Valberedningen startar sitt arbete inför årsmötet

Nu startar valberedningen sitt arbete med att ta fram förslag till ledamöter och suppleanter som ska väljas vid vårt kommande årsmöte i slutet på februari 2024.

Är du intresserad att arbeta och utveckla Högbo Ridklubb de kommande åren, eller vet du någon som skulle passa?

Kontakta Kicki Persson,  Anna Aneklev eller Maria Strand i valberedningen.

Nedan finner ni de roller som finns i styrelsen samt vad de bl.a. arbetar med. Det viktigaste är dock att man brinner för Högbo Ridklubb och dess medlemmar för att göra skillnad.

Ordförande

 • Leder månadsvisa styrelsemöten
  • Skapar dagordning med relevanta punkter och följer upp beslut
 • Stöttar verksamheten i det dagliga arbetet som bollplank och problemlösare
 • Representerar föreningen i dialoger och möten med kommunen, (Kultur & Fritid, Tekniska kontoret och Sandviken Hus)
 • Agerar som firmatecknare och kontaktperson mot bank, myndigheter etc.

Sekreterare

 • Skriver protokoll och distribuerar

Kassör

 • Attesterar fakturor och fungerar som föreningens controller, d.v.s. sköter inte den operativa ekonomin som fakturering, löner etc.
 • Stöttar med budget och ekonomiska uppföljningar
 • Firmatecknare

Alla ledamöter

 • Arbetsgivaransvar
 • Personalfrågor
  • medverka vid medarbetarsamtal
  • skapa platsannonser och medverka vid anställningsintervjuer
  • behjälplig med kontrakt, regler och lagar inom området
 • Arbetsmiljöfrågor
  • leder och utför systematiskt arbetsmiljöarbete så som risk och konsekvensanalyser och skyddsronder
 • Anläggningsfrågor
  • hus
  • fordon: inköp, service, nyttjande
  • mark och hagar
  • skötsel
 • IT
  • fiberuppkoppling, lokalt nätverk och WiFi, datorer, tjänster som Office, mail etc, säkerhet, GDPR
 • Information
  • Hemsida och Facebook grupp
  • texter till policys, regler och riktlinjer
 • Föreningens årshjul
  • verksamhetsberättelse och årsredovisning
  • årsmöte och ev. extra medlemsmöten
  • stötta valberedning inför val på årsmöte
  • förvalta och upprätthålla föreningens stadgar
 • Vägföreningen, delta på styrelsemöten
 • Skriva och ansöka om div bidrag, t.ex. Göranssonska stiftelserna