Årsmöte

Kallelse till årsmöte söndag 18 februari kl 17.00 i cafeterian

Välkomna till sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla val kommer att ha förslag från valberedningen, så ni behöver inte vara rädd att “kuppas” in i något ni inte vill.

Vi bjuder på fika.

Ingen anmälan krävs, önskar ni kopior på verksamhetsberättelse och årsredovisningen skicka ett mail till styrelsen@hrk.nu

Dagordning

 1. Mötet öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Motioner
 15. Val av ordförande för föreningen
 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 17. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets distrikt
 21. Mötet avslutas